Uniek Certex-schema geborgd door
College van Deskundigen

okt 21, 2022 | Onderzoek

Elders in dit magazine wordt beschreven dat het Certex® kwaliteitsmanagementsysteem in eerste instantie opgezet is voor de gezondheidszorg. Het systeem werd verder ontwikkeld en is ook toepasbaar voor de marktsegmenten horeca en industrie. De verschillende marktsegmenten kennen een eigen dynamiek en vragen om specifieke aandachtspunten binnen Certex®. Certificaathouders werken deze uit. Het College van Deskundigen Certex heeft een eigen rol binnen het systeem.

In de eerste plaats beoordeelt het College de voorstellen die certificaathouders doen. De leden van het College doen dit vanuit hun eigen referentiekaders en de functies die zij bekleden.

Uniek schema levert unieke voordelen

Certex® is een uniek schema dat gebaseerd is op ISO 9001:2015 maar door specifieke eisen en richtlijnen volledig toegespitst is op textielservicebedrijven/wasserijen. Dit unieke karakter uit zich ook in het College van Deskundigen en haar samenstelling. De leden brengen vanuit hun functie specifieke kennis in over hun eigen vakgebied en marktsegment. Ook hiermee onderscheidt Certex® zich van het algemene ISO9001-schema en heeft Certex® een stevige positie ingenomen in “certificatieland”.

College heeft gevarieerde samenstelling
Binnen het College vertegenwoordigen een aantal leden de textielservicebedrijven die gezondheidszorg, horeca en industrie vertegenwoordigen. Overige leden vertegenwoordigen de marktsegmenten. Naast een arts-microbioloog zijn dat vertegenwoordigers van een ziekenhuis, patiëntenfederaties en de horeca. Deze samenstelling vloeit voort uit de specifieke taak die het College heeft.

Zorgen voor blijvende aansluiting op de markt

Het College is het onafhankelijke adviesorgaan van zowel het FTN-bestuur en TÜV Nederland en draagt er zorg voor dat het schema aan blijft sluiten bij de behoeften van marktpartijen. Het College kan daartoe adviezen geven en over door certificaathouders gedane voorstellen besluiten nemen. De eisen die gesteld worden aan de samenstelling van het College worden bepaald door de Raad van Accreditatie. De RvA schrijft onder meer voor dat het schema “draagvlak heeft in de markt”.

Het College bestaat uit minimaal één of meerdere vertegenwoordigers van klanten van TÜV Nederland, of klanten van gecertificeerde textielservicebedrijven, of bedrijfsverenigingen/brancheorganisaties of consumentenorganisaties. Belangrijk is dat zij met de werkingssfeer van Certex® te maken hebben en er dus belang bij hebben dat het schema aansluiting blijft houden bij ontwikkelingen in de markt. Gegeven de huidige samenstelling van het College wordt hieraan, en dus ook aan de eisen van de Raad van Accreditatie, voldaan

Lees meer artikelen in deze categorie