Machinerichtlijn vervangen door verordening

jun 14, 2022 | Onderzoek

Momenteel wordt op Europees niveau gewerkt aan de nieuwe Machineverordening die de huidige Machinerichtlijn (2006/42/EG) gaat vervangen. De nieuwe verordening wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar aangenomen. De invoering van een verordening betekent dat deze wet-/regelgeving direct van toepassing is binnen de lidstaten.

Daarom is een overgangsperiode van naar verwachting 2,5 jaar voorzien om bedrijven de ruimte geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Er komt informatie-/voorlichtingscampagne mede vanuit het ministerie van SZW om de markt te informeren over de nieuwe verordening.

 

Wat zijn enkele nieuwe punten?

  • Definitie ‘wijziging in de gebruiksfase’. Dit controversiële onderwerp is opgenomen in de definities, met als criteria ‘niet voorzien door de fabrikant en ‘de conformiteit met de relevante essentiële eisen kan beïnvloed worden’.
  • Uitbreiding van de marktpartijen met importeur en distributeur. Fabrikant en gemachtigde waren al gedefinieerd in de Machinerichtlijn.
  • De zogenaamde ‘delegated act’: de mogelijkheid voor de Commissie om producten in de categorieën ‘gevaarlijke machines’ en ‘veiligheidscomponenten’ toe te voegen of te verwijderen.
  • Eisen aan cybersecurity-aspecten, voornamelijk door verwijzing naar Verordening Cybersecurity 2019/881.
  • Eisen aan systemen met kunstmatige intelligentie, ook hier door verwijzing. In dit geval naar het voorstel Verordening Kunstmatige Intelligentie, voor wat betreft definities en risicobeoordeling

Welke wijzigingen komen er?

  • De uitzondering op de NoBo-plicht voor ‘gevaarlijke machines’ vervalt. Dit betreft de route waarbij gebruik kan worden gemaakt van geharmoniseerde (type C) normen, die de eisen van de Machinerichtlijn afdekken. Ook met zo’n machine-specifieke norm (bijvoorbeeld NEN-EN 280:2013+A1:2015, voor hoogwerkers) mag je als fabrikant niet meer module A (interne kwaliteitsborging) toepassen, maar moet module B of H (type-onderzoek of volledige kwaliteitsborging) gevolgd worden.
  • De gebruiksaanwijzing mag in digitale vorm verstrekt worden. Op verzoek van de afnemer moet echter een (kosteloze) hard copy geleverd worden. Ook mag het internetadres van conformiteitsverklaring gegeven worden, in plaats van herhaling van de verklaring in de gebruiksaanwijzing.
  • Aanvullende eisen m.b.t. functionele veiligheid. Dit betreft §1.1.2 van de essentiële eisen (nu Bijlage III); hier is toegevoegd dat de gebruiker de veiligheidsfuncties moet kunnen testen. In eerste instantie via ontwerp en bouw, maar eventueel ook met uitrusting en/of testprocedures. Dit laatste wordt overigens niet herhaald in (de bekende) paragraaf 1.7.4 met eisen aan de gebruiksaanwijzing.
  • Wel toegevoegd aan §1.7.4: gegevens en instructies ten aanzien van emissiereductie van gevaarlijke stoffen, voor zo ver deze hiervoor geen middelen meegeleverd worden

Lees meer artikelen in deze categorie